Dự báo thời tiết Nam Định 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.7 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

69%

Độ ẩm