Điều khoản

thoitietngaymai.org là một trang web dự báo thời tiết và hiện đang mở truy cập miễn phí cho tất cả người dùng.

thoitietngaymai.org là chủ sở hữu của các tài liệu có trên trang web. Tất cả các quyền này được bảo lưu rõ ràng. Vì vậy, trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của thoitietngaymai.org, người dùng bị cấm sao chép, sửa đổi, tái tạo, tái xuất bản, tải về, truyền tải hoặc phân phối tất cả hoặc một phần nội dung của thoitietngaymai.org bằng bất kỳ hình thức nào. Người dùng chỉ được phép tạo bản sao lưu một phần nội dung của trang web để sử dụng cá nhân và không được xóa dấu hiệu ban đầu.

Từ chối trách nhiệm pháp lý:
A. Người dùng đồng ý sử dụng thoitietngaymai.org trên trách nhiệm của mình và chịu hoàn toàn rủi ro khi sử dụng trang web này. Ngoài ra, thoitietngaymai.org không đưa ra bất kỳ hình thức đảm bảo nào về kết quả có được từ việc sử dụng trang web, thông tin được cung cấp dưới đây, đặc biệt là về tính chính xác hoặc độ tin cậy cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trong đó.

B. Thông tin thoitietngaymai.org được cung cấp theo nguyên trạng, không đảm bảo bất cứ điều gì, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi đảm bảo về quyền sở hữu.

C. Thông tin có trong thoitietngaymai.org sẽ không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến khích thực hiện hoặc không phải là hành động cụ thể đối với người dùng. thoitietngaymai.org không chịu trách nhiệm pháp lý về cách hiểu thông tin có trong trang web này mà người dùng đưa ra hoặc về hành động mà họ quyết định thực hiện dựa trên thông tin có được thông qua trang web này.

D. thoitietngaymai.org không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ bất kỳ gián đoạn, lỗi, thiếu chính xác, sửa chữa, xóa nào. Thêm vào đó, thoitietngaymai.org không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi hoặc chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, các lỗi truyền thông, các virus máy tính lan truyền trên dịch vụ sau khi người dùng truy cập thoitietngaymai.org hoặc các trang web khác liên kết với thoitietngaymai.org.

thoitietngaymai.org cũng không chịu trách nhiệm đối với việc trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào bản ghi, thay đổi hoặc sử dụng bản ghi dựa trên việc vi phạm hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào khác. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi thiệt hại phát sinh từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên thoitietngaymai.org hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với thoitietngaymai.org.

Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lắp đặt và duy trì mọi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này (ví dụ: đường dây điện thoại, phần cứng máy tính). Tuy nhiên, thoitietngaymai.org có quyền thay đổi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này bất cứ khi nào mà không thông báo trước. Tất cả các phí của bên thứ ba (ví dụ: phí của nhà cung cấp dịch vụ Internet, v.v.) để truy cập và sử dụng trang web này sẽ do người dùng chịu trách nhiệm.