Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 20 ngày tới

29 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.2 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

85%

Độ ẩm