Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum theo giờ

 • 1:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  23.3°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  23.2°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  22.4°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  22°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  22°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  22.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  22.3°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  22.4°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  22.6°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  22.8°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  22.9°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  23.8°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  23.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  23.9°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  23.3°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  23.2°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  23°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  24.3°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  24°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  22.1°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  22.6°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  22.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  22.2°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T7
  22.6°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T7
  22.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T7
  22.6°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T7
  22.2°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  22.2°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T7
  22.4°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  22.3°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T7
  22.9°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T7
  23.1°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kon Plông - Kon Tum trong 12h tới