Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum 20 ngày tới

24 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

80%

Độ ẩm