Dự báo thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.25 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.2 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.63 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.13 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.55 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.19 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.59 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.27 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.17 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.25 m/s

Gió

66%

Độ ẩm