Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 20 ngày tới

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.51 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.99 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.19 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.75 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.16 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.7 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.93 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.92 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.52 m/s

Gió

80%

Độ ẩm