Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.91 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.26 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.26 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.56 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.41 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

68%

Độ ẩm