Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

1.4 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.36 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

83%

Độ ẩm