Dự báo thời tiết Huyện Long Phú - Sóc Trăng 20 ngày tới

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.69 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.76 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.75 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.46 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.58 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.43 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.05 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.25 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.26 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.37 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

7.44 m/s

Gió

70%

Độ ẩm