Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

6.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

6.27 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.54 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.54 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.06 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

82%

Độ ẩm