Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ 20 ngày tới

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.45 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.45 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

71%

Độ ẩm