Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

66%

Độ ẩm