Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

82%

Độ ẩm