Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.65 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

70%

Độ ẩm