Dự báo thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

70%

Độ ẩm