Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức - Long An 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.62 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.55 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

82%

Độ ẩm