Dự báo thời tiết Lai Châu 20 ngày tới

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.24 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

58%

Độ ẩm