Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 20 ngày tới

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

67%

Độ ẩm