Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.99 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.34 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.34 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

8.11 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

7.71 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

6.48 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.6 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.77 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7.03 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7.28 m/s

Gió

69%

Độ ẩm