Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.57 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

73%

Độ ẩm