Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.09 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

73%

Độ ẩm