Dự báo thời tiết Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn 20 ngày tới

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

69%

Độ ẩm