Dự báo thời tiết Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

71%

Độ ẩm