Dự báo thời tiết Huyện Krông Pa - Gia Lai theo giờ

 • 3:00 pm T5
  23.2°
  Cảm giác như 23.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  23.6°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  22°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  22.3°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  22.7°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  22.4°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  22.2°
  Cảm giác như 22.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  22.6°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  21°
  Cảm giác như 22.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  21.4°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 22.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  21.6°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  21.9°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  21°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  21.4°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  21.6°
  Cảm giác như 22.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  21.6°
  Cảm giác như 22.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  22.2°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 22.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  22.2°
  Cảm giác như 23.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  22.1°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  22.3°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  22.7°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  23°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  22°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  22.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  23°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  22.2°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  22°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  22.3°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  22.3°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  23°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  22.6°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  22.3°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  22.1°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  22.1°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  22°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  22.4°
  Cảm giác như 22.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  22.5°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T7
  22.8°
  Cảm giác như 22.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  22°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  23.8°
  Cảm giác như 23.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Krông Pa - Gia Lai trong 12h tới