Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 20 ngày tới

25 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

77%

Độ ẩm