Dự báo thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.92 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

1.74 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.55 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.51 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.19 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.54 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.77 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.57 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

80%

Độ ẩm