Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

89%

Độ ẩm