Dự báo thời tiết Đà Nẵng theo giờ

 • 8:00 am T4
  30.8°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  30.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  29.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  31.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Đà Nẵng trong 12h tới