Dự báo thời tiết Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 20 ngày tới

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.62 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/32°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.71 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

77%

Độ ẩm