Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 20 ngày tới

29 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.27 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.27 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

78%

Độ ẩm