Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

7.01 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.29 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.15 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.86 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.42 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.42 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.51 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.67 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

6.97 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7.15 m/s

Gió

68%

Độ ẩm