Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 20 ngày tới

28 °/29 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.59 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.26 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.82 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7.44 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7.06 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

9.55 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

9.57 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

8.42 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

7.26 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

6.96 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

6.92 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

7.87 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

8.54 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

9.92 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:46 am

Mặt trời mọc

9.38 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:46 am

Mặt trời mọc

7.57 m/s

Gió

84%

Độ ẩm