Dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận 20 ngày tới

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

7.12 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

6.55 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

6.55 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

6.17 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.07 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.43 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.53 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

5.76 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

93%

Độ ẩm