Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước 20 ngày tới

26 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.29 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

91%

Độ ẩm