Dự báo thời tiết Thị xã Bến Cát - Bình Dương theo giờ

 • 3:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  24.5°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 34.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Bến Cát - Bình Dương trong 12h tới