Dự báo thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định theo giờ

 • 1:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   8.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   8.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   7.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vân Canh - Bình Định trong 12h tới