Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định 20 ngày tới

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

6.45 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

6.45 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.79 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.16 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.59 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.59 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.4 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.39 m/s

Gió

72%

Độ ẩm