Dự báo thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn 20 ngày tới

32 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.33 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

82%

Độ ẩm