Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

73%

Độ ẩm